لینک مستقیم فایل*مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود*

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود , پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ,مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود ,مبانی نظری , پیشینه پژوهش, مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقا|mzq34030438
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سرمایه در گردش و عدم تقارن زمانی سود
دارای 58 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1 مقدمه

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش
2-2-1تعاریف سرمایه درگردش
2-2-2ماهیت سرمایه درگردش
2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش
2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری
2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش
2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش
2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش
2-2-7 فروش وسرمايه درگردش
2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش
2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش
2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل
2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش
2-4-1 دوره وصول مطالبات
2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی
2-4-2 دوره گردش موجودی ها
2-4-2-1انواع موجودی ها
2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی
2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد
2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها
2-5گفتارچهارم:عدم تقارن زمانی سود
2-5-1محافظه کاری
2-5-2 تعاریف محافظه کاری
2-5-3 معیارهای ارزیابی محافظه کاری
2-5-3-1معيارهاي خالص دارائي ها
2-5-3-2 معيارهاي سود و اقلام تعهدي
2-5-3-3 معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
2-5-4 عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري از محافظه کاري
2-5-5 پیامدهای محافظه کاری
2-6گفتارپنجم: هموارسازی سود
2-6-1 تعاریف هموارسازی سود
2-6-2 انواع هموار سازی سود
2-6-2-1سود هموار طبيعي
2-6-2-2هموارسازي واقعي
2-6-2-3هموارسازي مصنوعي
2-6-3 هموارسازی ازطریق طبقه بندی
2-6-4 انگیزه های هموار سازی
2-6- 5 نظریه های"آناند موهان جول" و" آنجان وی . تاگور"
2-6-6 نظریه های " داس چر" و "مالکوم"
2-6-7 مدل "روزن بوم" ، "ون درگوت" و" مرتنز"
2-6-8 نظریه های "میلک" و "جیاکومینو"
2-7 گفتار ششم :پیشینه پژوهش
2-7-1پیشینه داخلی
2-7-2 پیشینه خارجی

2-1 مقدمه
زمانی که شرکت به فعالیت های عملیاتی می پردازد، باید تعادل بین نقدینگی و سوددهی را حفظ کند. نقدینگی پیش شرطی است که تضمین می کند، شرکت قادر به برآورده کردن الزامات می باشد ودرواقع از یک جریان دائمی در زمینه ادامه کار فعالیت شرکت خبر می دهد. نقدینگی وسودآوری دو موضوع مهم مورد توجه خاص اندیشمندان ومجریان مدیریت مالی شرکت ها است. در تبیین جایگاه هرکدام گفته می شود که اگر شرکتی سودآور نباشد مریض است ولی اگرنقدینگی نداشته باشد در حال مرگ است. از نظر بسیاری از آکادمیسین ها دو بخش اصلی که می تواندمنجر به سوددهی شرکت ها شود یکی ساختار سرمایه ودیگری مدیریت سرمایه در گردش است که این دو مورد دربسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود دستخوش تغییرات قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک وسوددهی شرکت، ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دیلوف،2003)[1].

اسمیت معتقد است مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری و ریسک شرکت ها و در نتیجه برارزش شرکت تأثیر وافری دارد. درواقع مدیریت سرمایه در گردش را می توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا کرد. چراکه تصمیم درباره افزایش سود شرکت منجر به افزایش ریسک و درمقابل تصمیم درباره کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می شود.

در این فصل مبانی نظری پژوهش وپیشینه آن در قالب گفتارهای زیر بیان می شود:

گفتارنخست: سرمایه درگردش
گفتاردوم:مدیریت سرمایه درگردش
گفتار سوم: متغیرهای سرمایه درگردش
­­­­گفتارچهارم: عدم تقارن زمانی سود
گفتارپنجم: هموارسازی سود
گفتنار ششم: پیشینه پژوهش

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش
2-2-1تعاریف سرمایه درگردش
توسعه فعالیت های تجاری، توسعه کمی وکیفی"مدیریت مالی" را درپی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد؛ زیرا فعالیت های عملیاتی دردوره عادی معمولا سالانه، به سرمایه درگردش ومدیریت مطلوب آن بستگی دارد، به گونه ای که نتایج موردانتظارتحقق یابدو امکان تداوم فعالیت در دراز مدت فراهم شود. بنابراین مدیریت سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که درتصمیم های مالی، نقش برجسته ای دارد.

در متون حسابداری سرمایه در گردش بدین شکل تعریف شده است که برابر تفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است و بیانگر میزان سرمایه گذاری شرکت دروجه نقد، اوراق بهادارقابل فروش، حساب های دریافتنی تجاری و موجودی مواد وکالا منهای بدهی های جاری است. برخی از نویسندگان، سرمایه درگردش را بوسیله مجموع دارایی ها و بدهی های جاری معنی می کنندو اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی های جاری است که بربدهی های جاری فزونی دارد و از طریق دریافت وام بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، پشتیبانی شده است(جان نثاری، 1391، ص4).


2-2-2ماهیت سرمایه درگردش
سرمايه در گردش شرکت ، مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمايه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى شرکت کسر گردد سرمايه در گردش خالص به‌دست مى‌آيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و ترکيب منابع و مصارف سرمايه در گردش به ‌نحوى که ثروت سهامداران افزايش يابد) تروئل و سولانو، 2006،ص7. (

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش
شرکت ها می‌توانند با بکارگیری استراتژی مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قراردهد. این سیاست ها را میزان مخاطره و بازده آنها مشخص می‌نماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدیران محافظه کار، مدیران متهور(جسور).(دلف و مارک، 2005،ص578)

سیاست محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء آن سعی می شود که مخاطره ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد ممکن برسد. مدیر، در ایـــن روش، می کوشــــد تا مــــقدار زیادی دارایی‌جاری (که نرخ بازده آنها پایین است) نگهداری نماید. از این رو، شرکت هایی که چنین روشی را پیش می‌گیرند به اصطلاح دارای بازده و مخاطره اندک خواهند ‌‌‌بود.

مدیریت سرمایه در گردش با سیاست جسورانه می‌کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را بدین گونه اداره نماید. در اجرای این روش، مخاطره نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این عمل را به اجرا درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده خود را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا می رود. شرکت هایی که این روش را در پیش می گیرند، مخاطره بالایی را می‌پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا می‌باشد. شرکت ها می توانند در اداره امور دارایی های جاری و بدهی های جاری، سیاست گوناگونی بکار ببرند، با ترکیب این ها می‌توان روشی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری
داشتن نوعی استراتژی در امور سرمایه در گردش مستلزم تعیین و حفظ سطح معینی از هر یک از اقلام دارایی های جاری و کل دارایی های جاری می گردد.

شیوه محافظه کارانه، یعنی شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. مخاطره آن بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند(جهانخانی و همکاران ،1386،ص8).
از این رو، برای این شرکت ها خطر از دست دادن مشتری بسیار اندک است از طرف دیگر نقدینگی به نسبت زیاد به آنها این امکان را می‌دهد که بدهی سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشون